Общи условия

Общи условия
Продуктите, предлагани от „Кампино“ ООД, са описани по вид, качество и количество в сайта. Дружеството не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.

Поръчки се приемат на място в Сладкарски цех: гр.Враца, ул.“Гурко“ 17; Сладкарница „Кампино“: гр.Враца, ул.“Любен Каравелов“ 12 и на телефони:
092656814; 0879812064

Рекламации
На рекламация подлежат стоки, които не отговарят на изискванията за качество.
При възникване на рекламация може да се свържете с нас на телефон 092656814 или да ни пишете на имейл kampino@abv.bg.

Платформа за онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG.

Права и задължения на потребителя
Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава стоките от сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Всеки потребител, независимо дали е направил поръчка, или не, се задължава при ползване на сайта:
    * да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията, законите на Република България и международните актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и интернет етиката;
    * да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
    * да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на „Кампино“ ООД
Има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра ни или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на „Кампино“ ООД, както и на трети лица в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвана или разпространена информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба.  
„Кампино“ ООД има право по всяко време, без да уведомява потребителя, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Кампино“ ООД да прекратява достъпа на потребителя до сайта. „Кампино“ ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за причинени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на достъпа, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта.
Потребителят е длъжен да обезщети „Кампино“ ООД и всички трети лица за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страницата, хипервръзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра ни, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез интернет страницата, в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката.

„Кампино“ ООД има право да събира и използва информация относно своите потребители.
Информацията по предходния член може да бъде използвана от „Кампино“ ООД освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния имейл адрес: kampino@abv.bg.“Кампино“ ООД събира и използва информацията, за да подобрява предлагането на стоките и задоволяването на потребителските нужди. Всички цели, за които „Кампино“ ООД ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, добрите нрави и интернет етиката.
„Кампино“ ООД гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица освен в случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
„Кампино“ ООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите cookies. Те са текстови файлове, които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипервръзките, които използва, информацията, която използва и записва, и други.

Защита на личните данни. Kонфиденциалност
Съгласно Закона за защита на личните данни потребителят има право на достъп до личните си данни, които е въвел или са станали достояние на „Кампино“ ООД при ползване от него на сайта, както и на поправка на тези лични данни.

„Кампино“ ООД заявява, че предоставените от потребителите на сайта лични данни не се преотстъпват на трети лица за рекламни, промоционални и/или каквито и да било други цели.
„Кампино“ ООД си запазва правото да използва IP адресите и други данни на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо въз основа на разпореждане на съответен държавен орган, издадено по надлежния ред или с оглед изпълнение на законови юридически процедури.